het ontstaan van Israel, de geschiedenis van het Oude Testament, Bildband, Willem J J Glashouwer

  • het ontstaan van Israel, de geschiedenis van het Oude Testament, Bildband, Willem J J Glashouwer

gebraucht
Bestell-Nr.: BN8502
Autor/in:    Willem J J Glashouwer
Titel:    het ontstaan van Israel, de geschiedenis van het Oude Testament
Preis:    13,60 €
Format:    28 x 20 cm
Seiten:    181
Gewicht:    865 g
Verlag:    Evangelische Omroep
Erschienen:    1982
Einband:    Hardcover/gebunden
Sprache:    Niederländisch
Zustand:    wie neu
Kurzinfo:
Einband angestoßen

Verantwoording
In dit derde deel uit de Bijbel Open-serie, 'Het ontstaan van Israel', wordt de draad opgenomen bij de situatie van na de zondvloed en de roeping van Abraham om stamvader van een uitverkoren volk te zijn: Israel. Wij gaan ervan uit dat dit eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, ook in historisch opzicht een uiterst betrouwbaar boek is. Daartoe is het echter nodig dat we nu rekenschap afleggen van onze positie in de discussie over de chronologie van de beschavingen van het oude Midden-Oosten.
In verschillende geschiedschrjiingen over Isra1 en de omringende volken komen we vaak heel verschillende voorstellingen van zaken tegen. Een voorbeeld is de uittocht uit Egypte: gedateerd op ± 1450 of later, tot 1200 v. Chr. Beide data echter corresponderen met een situatie in Egypte (althans volgens de gangbare chronologie) die niet overeenkomt met wat de Bijbel schetst. De vraag moet gesteld worden of chrono1ogien juist zijn als ze strijdig zijn met bijbelgegevens. Naar onze mening is de Bijbel niet alleen maatgevend voor het geestelijk leven, maar ook voor de geschiedschrijving. Een joods geleerde, dr. Immanuel Velikovsky, heeft de stoot gegeven tot een andere verbinding dan de gebruikelijke tussen de historie van Israel en Egypte en is daarin gevolgd door een toenemend aantal archeologen en historici in christelijke en niet-christelijke kring. Ook wat de archeologie van Palestina betreft is een andere dan dc gangbare datering voorgestcld. De hele kwestie van dateringen van de diverse volkeren zal nog jarenlange studie en onderzoek vergen.
Wat u in dit bock aantreft is een poging tot reconstructie van een dccl van de antieke geschiedenis zonder dat wij willen pretenderen hiermec het laatste woord te zeggen. Integendeel, we zijn ervan overtuigd dat er nog heel veel werk op dit terrein is te verrichten. Anderzijds zijn we er ook zeker van dat de gebruikelijke chronologie de Bijbel meestal geen recht doet en de geschiedenis van Isra1 zich eigcnlijk in een soort geloofsvacuiim laat afspcicn. Daarom hcbben wij gcwaagd het hierna in dit bock geschctste beeld u voor te lcggen. Een interessante, alternaticve visie die hct overwegen meer dan waard is en verdient gchoord te worden naast de bckcnde, traditionele chronologische opvattingcn. Een uitdaging die vraagt om voortgezet onderzock.
Tenslottc ecn woord van dank aan hcn zondcr wie dit bock niet tot stand gekomen was. Allereerst opnicuw dr. W.J. Ouwencel, die zich crtoc gezet hccft de gcschiedenis van het Middcn-Oostcn te beschrijven vanuit de lcidraad die hct Oude Testament daartoe geeft. Vcrvolgcns mej. drs. V.I. Kerkhof, die met niet aflatende ijvcr en volharding de historische en archeologischc onderbouw vanuit de alternaticve visie hceft aangedragen. En dan het Bijbel Open-tcam: Jan Bodzinga, Joop van der Elst en Marion van Zonneveld, die vcrantwoordelijk waren voor de begcleidendc televisiefilms, en Kees Roelcveld, die de hele boekproduktic voor zijn rekening nam. Moge de Here ook dit onderdeel van dit multimediale project zegenen en gcvcn dat films, diaseries, boekcn en lcsmaterialen ertoe zullcn bijdragen dat met grote verwondering steeds meer mensen van dat ene bock kcnnis gaan ncmcn, de Bijbel, om de weg tc vinden tot het gcloof in Jezus Christus, de grotc Zoon van het oudc volk Israel.
Doorn, februari 1982    Willem J.J. Glashouwer,
Eindredactcur 4Dc Bijbel Open'

Neue Bewertung

Bitte anmelden oder registrieren um Bewertung zu verfassen


Verfügbarkeit: noch 1 Exemplar

Bestseller

Jesus unser Schicksal, Wilhelm Busch

Jesus unser Schicksal, Wilhelm Busch

gebraucht Bestell-Nr.: BN0580-20 Autor/in:    Wilhelm Busch Jesus u..

2,90€ Netto 2,71€

Leid Warum lässt Gott das zu? Peter Hahne #

Leid Warum lässt Gott das zu? Peter Hahne #

gebraucht Bestell-Nr.: BN1244 Autor/in:    Peter Hahne Leid - Warum..

2,90€ Netto 2,71€

Ist die Bibel glaubwürdig, Roger Liebi

Ist die Bibel glaubwürdig, Roger Liebi

gebraucht Bestell-Nr:     BN2477 Autor/in:    Roger Liebi Ist die B..

4,50€ Netto 4,21€

Jesu Name nie verklinget 2 vierstimmig 350 Lieder mit Gitarrenbegleitung

Jesu Name nie verklinget 2 vierstimmig 350 Lieder mit Gitarrenbegleitung

gebraucht Bestell-Nr.: BN8124 Jesu Name nie verklinget 2 vierstimmig..

6,00€ Netto 5,61€